ติดต่อเรา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Email: : kk@mcu.ac.th โทรศัพท์ : +66 043-283546-7

เว็บไซต์ : kk.mcu.ac.th